Algemene voorwaarden

Hubion Marketing 2024

1: Definities/inhoudsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: Hubion Marketing, vestiging te Denekamp, KvK nr. 75227940; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan schriftelijke en/of via e-mailbericht overgekomen;
 • Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
 • Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

 

2: Toepassing

De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens specifieke algemene servicevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.


3: Totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Leverancier een order schriftelijk en/of via e-mailbericht aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk en/of via e-mailbericht vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

4: Uitvoeringswijze

 • Hubion Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hubion Marketing zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Hubion Marketing kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 • Een opdracht aan Hubion Marketing impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Hubion Marketing is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Hubion Marketing zelf.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Hubion Marketing tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door Hubion Marketing ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 • Hubion Marketing heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Hubion Marketing niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.
 • Rapportering door Hubion Marketing aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.
 • De in de rapporteringen van Hubion Marketing genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Hubion Marketing aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Hubion Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

5: Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door Hubion Marketing verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan Hubion Marketing. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst door Hubion Marketing tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van Hubion Marketing. Na afloop op opzegging van het contract heeft Hubion Marketing het recht om Opdrachtgever te verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te zenden. Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden. Wachtwoorden en accountdata dienen tot het einde van het contract door Opdrachtgever en Hubion Marketing gerespecteerd te worden. Een derde partij heeft geen recht gegevens te gebruiken, wijzigen of verwijderen van de door Hubion Marketing aangemaakte campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden tijdens de duur van het contract.

 

6: Toepasselijk recht en Forumkeuze

 • Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige punt en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

 

7: Contractduur, opzegging en/of ontbinding

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging schriftelijk en/of via e-mailbericht tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
 • Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan Hubion Marketing zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

 

8: Voorwaarden betaling

 • Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Hubion Marketing, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Wanneer er geen uurtarief is afgesproken, wordt het algemene uurtarief van Hubion Marketing aangehouden, welke € 65,- ex BTW bedraagt.
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Hubion Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het betreft hier een fatale termijn.
 • Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en/of via e-mailbericht en binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

 

9: Overmacht

 • Hubion Marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hubion Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hubion Marketing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen bij de door Hubion Marketing ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.
 • In geval Hubion Marketing als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Hubion Marketing het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Hubion Marketing gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 • Indien Hubion Marketing bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Hubion Marketing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s van websites die door Hubion zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Hubion Marketing kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.
 • Hubion Marketing is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Hubion Marketing kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

 

10: Wijziging voorwaarden en/of tarieven

 • Hubion Marketing is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%.
 • Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in vorig punt treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk en/of via e-mailbericht op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.
 • Hubion Marketing heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hubion Marketing dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk en/of via e-mailbericht aan Hubion Marketing te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.
 • Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Hubion Marketing het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

 

11: Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hubion Marketing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.